Veřejné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) Ala hotel s. r. o., K Ochozi 1405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 06426786, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 7, oddíl C, vložka 102021, upravují vzájemný smluvní vztah mezi hotelem a fyzickou osobou (dále jen „klient“), jehož předmětem je pronájem hotelového pokoje, poskytování ubytovacích služeb a/nebo poskytování jiných souvisejících služeb v provozovně hotelu.

Práva a povinnosti klienta se řídí právním řádem České republiky a ubytovacím řádem hotelu. Klient přijímá ubytovací řád hotelu jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Klient je povinen se s ubytovacím řádem hotelu seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád hotelu je uveřejněn na internetových stránkách hotelu, a také na hotelových televizích v provozovně hotelu (v prostoru recepce a na každém pokoji).

Ubytovací řád je ke stažení zde: Ubytovací řád.pdf

Článek I. – Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a při poskytování jiných služeb hotelu dle individuálního požadavku klienta.

Článek II. – Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi ubytovací služby a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě další sjednané služby (dále jen „pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

 • telefonicky: +420 777 980 340, +420 777 801 849
 • e-mailem: info@alahotel.cz,
 • písemně: Ala hotel s.r.o., K Ochozi 1405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 • prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: alahotel.cz

3.2 Klient je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny hotelu na základě stanoveného ceníku hotelu.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku, nabídkových listech nebo na www.alahotel.cz.

Změna uvedených služeb a cen je vyhrazena.

Pro firemní a soukromé akce většího rozsahu jsou stanoveny individuální smluvní ceny a podmínky.

Typy slev a zvýhodnění

 • věrnostní sleva – je poskytována klientům, kteří využívají ubytování a služby hotelu pravidelně a opakovaně, sleva není pevně vyčíslena v % a je udělována individuálně.
 • individuální sleva – je poskytována na základě rozsahu objednaného ubytování a služeb klientem, firemní klientele, při obsazení celého hotelu apod., sleva není pevně vyčíslena v % a je udělována individuálně.

Podmínky poskytnutí slevy

 • slevy nelze kombinovat
 • sleva je poskytována ze základní ceny pobytu a doplňkových služeb
 • slevu nelze uplatnit dodatečně

3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient buď formou zálohové platby a doplatku nebo úhradou celého pobytu a služeb s ním spojených při check-in, a to hotovostně, platební kartou nebo platbou na fakturu.

Úhradu objednaných služeb formou zálohové platby provádí klient předem nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt nebo adekvátně době objednání pobytu a době začátku pobytu. V tomto případě je datum úhrady na dohodě obou smluvních stran.

Služby se považují za uhrazené dnem připsání platby na účet hotelu.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

 1. a) U pobytů, kde je smluvními stranami dohodnuto uhrazení zálohy, je klient povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je klient povinen uhradit na místě při check-in. Při porušení tohoto závazku má hotel právo od smlouvy odstoupit.
 2. b) Pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Dárkové poukazy platí po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok). V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu hotel zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí.

Způsoby platby

 • platba převodem či složením hotovosti v Kč na účet číslo: 4968062359/0800 u České spořitelny v ČR (IBAN: CZ14 0800 0000 0049 6806 2359, SWIFT: GIBACZPX)
 • platba poštovní poukázkou typu A
 • platba v hotovosti
 • platba platební kartou: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB
 • pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jiným subjektem, v tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli.
 • úhradou benefit kartami, ze kterých bude adekvátní částka za ubytování a služby hotelu stržena

V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

Článek IV. – Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva klienta: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI., d) právo na reklamaci vad.

4.2 Povinnosti klienta: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení, d) v případě odstoupení od smlouvy zaplatit stornovací poplatky dle uvedených storno podmínek.

Článek V. – Základní povinnosti hotelu

 1. a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu, b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení odstoupení rozdíl ceny mezi již zaplacenou cenou pobytu a příslušnými stornovacími poplatky.

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné ve formě stornopoplatků sjednaných níže. Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží klient zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Stornovací poplatky

 • v případě zrušení pobytu délky 4 dny a méně (resp. 3 noci a méně) méně než 3 dny před dohodnutým dnem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny první noci pobytu
 • v případě zrušení pobytu délky 5 dnů a více (resp. 4 noci a více) méně než 3 dny před dohodnutým dnem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celkové sjednané částky za pobyt
 • pro větší skupinu klientů, firemní klientelu, soukromé akce většího rozsahu mohou být dohodnuty stornopodmínky samostatnou smlouvou.

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2lůžkovém pokoji je klient povinen doplatit cenu ve výši ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji (viz. aktuálně platný ceník hotelu), dle storno podmínek uvedených výše.

Článek VII. – Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Článek VIII. – Využití osobních údajů

Od klientů a návštěvníků webových stránek získává hotel osobní údaje, které zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Více v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.pdf

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26.10.2021 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.