Veřejné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) Ala hotel s. r. o., K Ochozi 1405, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 06426786, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně 7, oddíl C, vložka 102021, upravují vzájemný smluvní vztah mezi hotelem a fyzickou
osobou (dále jen „klient“), jehož předmětem je pronájem hotelového pokoje, poskytování
ubytovacích služeb a/nebo poskytování jiných souvisejících služeb v provozovně hotelu.

Práva a povinnosti klienta se řídí právním řádem České republiky a ubytovacím řádem hotelu. Klient
přijímá ubytovací řád hotelu jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho
ustanovení.

Klient je povinen se s ubytovacím řádem hotelu seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.
Ubytovací řád hotelu je uveřejněn na internetových stránkách hotelu, a také na hotelových televizích
v provozovně hotelu (v prostoru recepce a na každém pokoji).

Ubytovací řád je ke stažení zde: Ubytovací řád.pdf

Článek I. – Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro
ubytování a při poskytování jiných služeb hotelu dle individuálního požadavku klienta.

Článek II. – Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel
se zavazuje poskytnout klientovi ubytovací služby a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě další
sjednané služby (dále jen „pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

• telefonicky: +420 777 980 340, +420 777 801 849
• e-mailem: info@alahotel.cz,
• písemně: Ala hotel s.r.o., K Ochozi 1405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
• prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: www.alahotel.cz
2

3.2 Klient je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny hotelu
na základě stanoveného ceníku hotelu.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku, nabídkových listech nebo
na www.alahotel.cz.

Změna uvedených služeb a cen je vyhrazena.

Pro firemní a soukromé akce většího rozsahu jsou stanoveny individuální smluvní ceny a podmínky.

Typy slev a zvýhodnění

• věrnostní sleva – je poskytována klientům, kteří využívají ubytování a služby hotelu
pravidelně a opakovaně, sleva není pevně vyčíslena v % a je udělována individuálně.

• individuální sleva – je poskytována na základě rozsahu objednaného ubytování a služeb
klientem, firemní klientele, při obsazení celého hotelu apod., sleva není pevně vyčíslena v %
a je udělována individuálně.

Podmínky poskytnutí slevy

• slevy nelze kombinovat

• sleva je poskytována ze základní ceny pobytu a doplňkových služeb

• slevu nelze uplatnit dodatečně

3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient buď formou zálohové
platby a doplatku nebo úhradou celého pobytu a služeb s ním spojených při check-in, a to
hotovostně, platební kartou nebo platbou na fakturu.

Úhradu objednaných služeb formou zálohové platby provádí klient předem nejpozději 1 měsíc před
nástupem na pobyt nebo adekvátně době objednání pobytu a době začátku pobytu. V tomto případě
je datum úhrady na dohodě obou smluvních stran.

Služby se považují za uhrazené dnem připsání platby na účet hotelu.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

a) U pobytů, kde je smluvními stranami dohodnuto uhrazení zálohy, je klient povinen při vzniku
smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je klient povinen
uhradit na místě při check-in. Při porušení tohoto závazku má hotel právo od smlouvy odstoupit.

b) Pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu.
Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Dárkové poukazy platí po dobu trvání uvedenou na
poukazu (max. 1 rok). V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu hotel zbývající částku
dárkového poukazu v penězích nevyplácí.

Způsoby platby

• platba převodem či složením hotovosti v Kč na účet číslo: 4968062359/0800 u České
spořitelny v ČR (IBAN: CZ14 0800 0000 0049 6806 2359, SWIFT: GIBACZPX)

• platba poštovní poukázkou typu A

• platba v hotovosti

• platba platební kartou: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB

• pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jiným subjektem, v
tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě
objednávky fakturován objednateli.

• úhradou benefit kartami, ze kterých bude adekvátní částka za ubytování a služby hotelu
stržena

V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi
plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

Článek IV. – Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva klienta: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo
být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před
zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI., d) právo
na reklamaci vad.

4.2 Povinnosti klienta: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a
poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč.
nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své
stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu
doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení, d) v případě
odstoupení od smlouvy zaplatit stornovací poplatky dle uvedených storno podmínek.

Článek V. – Základní povinnosti hotelu

a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu, b) zabezpečit klientovi pobyt na základě
potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, c) v případě odstoupení
od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení
odstoupení rozdíl ceny mezi již zaplacenou cenou pobytu a příslušnými stornovacími poplatky.

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V
tomto případě má hotel právo účtovat odstupné ve formě stornopoplatků sjednaných níže. Odstupné
je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží klient zpět zbytek ze
zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je
klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Stornovací poplatky

• v případě zrušení pobytu délky 4 dny a méně (resp. 3 noci a méně) méně než 3 dny před
dohodnutým dnem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 %
z ceny první noci pobytu

• v případě zrušení pobytu délky 5 dnů a více (resp. 4 noci a více) méně než 3 dny před
dohodnutým dnem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 %
z celkové sjednané částky za pobyt

• pro větší skupinu klientů, firemní klientelu, soukromé akce většího rozsahu mohou být
dohodnuty stornopodmínky samostatnou smlouvou.

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2lůžkovém pokoji
je klient povinen doplatit cenu ve výši ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji (viz. aktuálně
platný ceník hotelu), dle stornopodmínek uvedených výše.

Článek VII. – Využití osobních údajů

Od klientů a návštěvníků webových stránek získává hotel osobní údaje, které zpracovává v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Více v
samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.pdf

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26.10.2021 a ruší všechny předchozí
platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se
podmínkami platnými v době jejich vzniku.